I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je OPRA TRADE s.r.o., IČ 07433859 se sídlem Kaprova 42/14, 110 00, Praha 1 – Staré město (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

Adresa:  Kaprova 42/14, 110 00, Praha 1 – Staré město

Email:  opra@opratrade.com nebo info@cocoaspot.cz

Telefon: +420 604 202 200

II. Zdroje a rozsah zpracovávaných osobních údajů

 1. Kupující bere na vědomí, že správce zpracovává a ukládá nezbytné osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky a to pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) v tomto rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 • bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 • Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.), povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo
 • 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 
 • podílející se na dodání zboží, smluvní dopravci které si kupující zvolí v objednávkovém formuláři za účelem dodání zboží, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo
 • zpracovatelům osobních údajů, kterými jsou osoby podílející se realizaci plateb na základě smlouvy
 • zpracovatelům osobních údajů zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu a zajišťující marketingové a účetní služby provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky. Právním základem pro zpracování je v tomto případě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem správce, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u správce. Zasílání dotazníků se týká všech kupujících, kteří neodmítli zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných zde: sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude dotazník kupujícímu dále zasílán.


2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU).

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR a získat od správce potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy a pokud není dán jiný právní důvod pro jejich další zpracování
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

  VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

   

  VIII. Závěrečná ustanovení

  1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a k odsouhlasení.
  4. Ostatní záležitosti zde neuvedené se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

  Smlouva a související otázky se řídí českým právem.

   

   

  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9.2020.

   

  DOPRAVA

  DOPRAVA

  Při nákupu nad 1500,- Kč do celkové hmotnosti 30 kg doprava zdarma

  Pro každého

  Pro každého

  Naše produkty jsou vhodné pro čokoládovny, distributory, maloobchod, jednotlivce, kosmetický a farmaceutický průmysl.

  Individuální balení

  Individuální balení

  Balení produktů jsme schopni přizpůsobit vašim potřebám.

  Výhodné velkoobchodní ceny

  Výhodné velkoobchodní ceny

  Máme jedny z nejlepších velkoobchodních cen z výrobců a velkoobchodů v Evropě.